نمونه ی 1- شیمی 1 دبیرستان- رشته ی عمومی - طراح سوال فیروز جابری

چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390

۱ـ باحذف واژه های نادرست، عبارت های درست رابنویسید.

آ)  هرگاه اتم،الکترون به گیردبه(کاتیون ـ آنیون )تبدیل می شود.

ب) یکی ازاصول محافظت از منابع شیمیایی ( بازگرداندن ـ بازبه کاربردن )به معنی جمع آوری ونگاه داری موادیاوسایل برای بازفراوری آن هااست.

پ) بوی بدحاصل ازتجزیه ی زباله های (زیست تخریب پذیر ـ زیست تخریب ناپذیر )به دلیل وجود مقادیرناچیز ترکیب های (نیتروژن دارـ گوگرددار)درزیست گازاست.

ت) مغزمدادبه طورعمده ازجنس( گرافیت ـ خاک رس) است،هرچه مقدارخاک رس( بیش ترـ کم تر) باشد مغزمدادسخت تراست.

ث)بر طبق نظریه ی جنبش مولکولی گاز ها ،میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده ی همه ی گازها دریک دمای معین با هم برابر (است ـ نیست )وبا افزایش دما،میانگین سرعت ها وانرژی های جنبشی آن ها (افزایش ـ کاهش)می یابد. 

۲ـ هریک از مواردستونA به یکی ازموارد ستونBمربوط است. ارتباط موجودرادربرگه ی امتحانی بنویسید.

(2مورد از ستون B اضافی است)

A

B

1) گاز گلخانه ای

آ) پاک کننده ها

2) صفر مطلق

ب)انرژی هسته ای

3) هیدروکربن سیر نشده

پ)اتین

4) بسپار

ت)متان

5) سوخت غیر فسیلی

ث) باز نگری کردن

6) مزیت بازگردانی

ج)C °273ـ

چ) اشتغال زایی

ح) پلی اتیلن

  

3ـ در مورد ترکیب های CFC (کلروفلویروکربن ها) به پرسش ها پاسخ دهید.

آ) یک کاربردبرای CFC بنویسید. 

ب) چه تأثیری بر لایه ی اوزون دارد؟توضیح دهید.                                                                        

۴ـ فرمول شیمیایی ترکیب های شناخته شده ی ذیل را در نظربگیرید:

            CBr4     -       PCl3      -     Ca3N       -   2NaF             

بااستفاده از جدول ذیل که بخشی ازجدول تناوبی عنصرهارانشان می دهد،فرمول شیمیایی ترکیب های حاصل از عنصرهای داده شده رابنویسید.

7

6

5

4

3

2

1

F

O

N

C

B

Be

Li

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

Br

Se

As

Ge

Ga

Ca

K

آ) Si و F   ب)Mg و P   پ)K  وCl

 ۵ـ درهرموردعلت را بیان کنید.  

آ) سوزاندن زیست گاز ( بیوگاز ) بهتر ازرهاکردن آن درهوااست. ب) افزودن کاتیون های +3 Alیا +3 Fe در یکی از مراحل تصفیه ی آب شهری پ)گازها برخلاف مایع ها وجامدها تراکم پذیرند. 

6ـ مفاهیم ذیل را تعریف کنید. آ)مه دود فوتوشیمیایی ب)هوای مایع پ)آلاینده های نوع دوم ت) CNG