اخبارشیمی

چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390

محققان موفق به جداسازی آب از نفت خام شدند

   لین فنگ وهمکارانش از دانشگاه تسینگهوا درپکن،شبکه ی فلزی میکروساختاری ایجادکرده وآن رابایک ماده ی هیدروژل پلی آکریلامیدی نانو ساختارابرآب دوست وابرروغن گریز پوشش داده اند.

   این ماده ی جدید می تواندازمخلوط های آب وروغن هایی مانند روغن نباتی،بنزین وگازوییل وحتی ازمخلوط های آب ونفت خام،بدون هیچ توان اضافی وبه صورت انتخاب پذیری،آب را به طورموثری(بیش از99درصد)جداکند.این فناوری کاربردهای بالقوه ی جذابی درتصفیه ی پساب های روغنی صنعتی ونشت نفت خام دارد.

منبع:ایسنا